Chemia w zadaniach maturalnych

Grafika wyróżniająca do wpisu na temat rozpoczęcia prac nad kursem Chemii

Co powiecie na kurs… chemii? Tak, dobrze przeczytaliście – chemii. Zainteresowani? My jesteśmy ogromnie podekscytowani mogąc Was poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z zespołem znakomitych chemików. Dlatego też bez chwili zwłoki rozpoczynamy prace nad pierwszym – w naszej ofercie – kursem chemii dla maturzystów.

Nowy kurs w naszej ofercie

Na początek zespół proponuje przekrojowy kurs: Chemia – rozwiązywanie zadań maturalnych. Kurs będzie się składał z 18 lekcji wykładowych. Pierwsza umowna lekcja obejmie zagadnienia teoretyczne. Pozostałe to już analiza konkretnych przykładów (zadań maturalnych CKE i autorskich). Autorzy będą krok po kroku analizować poszczególne zadania i pokazywać, jak należy je rozwiązać. Wskażą na co zwrócić uwagę podczas czytania polecenia, jak usprawnić proces rozwiązywania zadania i gdzie mogą się znajdować „haki”, które utrudniają udzielenie poprawnej odpowiedzi. Oczywiście lekcje będą w postaci wykładu online, który będziecie mogli oglądać wielokrotnie, dostosowując tempo rozwiązywania do swoich potrzeb i możliwości.

Wstępnie zespół planuje omówić rozwiązanie ok. 100 zadań, co oznacza, że kurs będzie miał kilkanaście godzin. Oczywiście wszystkie zadania będą dostępne w postaci pliku .pdf do pobrania i wydrukowania.

Autorami kursu chemii są znakomici dydaktycy i pasjonaci uczenia: dr Marcin Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska.

Publikacja kursu planowana jest na jesień 2021 r. Serdecznie zapraszamy!

Autorzy i zespół Teraz Wiedza

Poniżej prezentujemy wstępny, ramowy plan kursu:

Chemia – rozwiązywanie zadań maturalnych

Część teoretyczna

Lekcja 1. Matura z chemii

 • 1.1. Jak wygląda arkusz maturalny? Ile czasu jest na rozwiązanie zadań?
 • 1.2. Typy zadań i punktacja zadań
 • 1.3. Czasowniki operacyjne w zdaniach z chemii
 • 1.4. Materiały źródłowe na egzaminie
 • 1.5. Jak poradzić sobie z zadaniami, które dotyczą nieznanych treści?

Zadania i ich rozwiązywanie

Lekcja 2. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

 • 2.1. Liczność materii
 • 2.2. Interpretacja ilościowa składu substancji oraz równań reakcji chemicznych

Lekcja 3. Budowa atomu i chemia kwantowa

 • 3.1. Jądro atomowe
 • 3.2. Sfera elektronowa

Lekcja 4. Wiązania i oddziaływania międzycząsteczkowe

 • 4.1. Rodzaje wiązań chemicznych
 • 4.2. Hybrydyzacja
 • 4.3. Geometria drobin
  • 4.3.1. Orbitale molekularne
  • 4.3.2. Hybrydyzacja
 • 4.4. Alotropia
 • 4.5. Oddziaływania międzycząsteczkowe

Lekcja 5. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych

 • 5.1. Szybkość reakcji i kataliza
 • 5.2. Stan równowagi dynamicznej i stała równowagi
 • 5.3. Standardowa entalpia przemiany

Lekcja 6. Roztwory

 • 6.1. Układy homogeniczne i heterogeniczne
 • 6.2. Obliczenia związane ze stężeniem procentowym i molowym
 • 6.3. Rozpuszczalność
 • 6.4. Stechiometria hydratów

Lekcja 7. Reakcje w roztworach wodnych

 • 7.1. Ilościowy opis dysocjacji elektrolitycznej
 • 7.2. Stała dysocjacji, stopień dysocjacji, pH, iloczyn jonowy wody, iloczyn rozpuszczalności
 • 7.3. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
 • 7.4. Kwasy i zasady w teorii Brønsteda-Lowry’ego
 • 7.5. Hydroliza
 • 7.6. Równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów

Lekcja 8. Podstawy chemii nieorganicznej 

 • 8.1. Metale, niemetale
 • 8.2. Wodorki
 • 8.3. Tlenki
 • 8.4. Kwasy
 • 8.5. Wodorotlenki
 • 8.6. Sole
 • 8.7. Zastosowania wybranych związków nieorganicznych

Lekcja 9. Podstawy elektrochemii

 • 9.1. Typowe stopnie utlenienia pierwiastków
 • 9.2. Równania reakcji utleniania i redukcji

Lekcja 10. Podstawy chemii organicznej

 • 10.1. Założenia teorii strukturalnej budowy związków organicznych
 • 10.2. Klasyfikacja związków organicznych
 • 10.3. Izomeria
 • 10.4. Reakcje związków organicznych ze względu na typ procesu

Lekcja 11. Węglowodory

 • 11.1. Nazewnictwo i rzędowość atomów węgla
 • 11.2. Właściwości fizyczne
 • 11.3. Właściwości chemiczne
 • 11.4. Ciąg przemian reakcji w chemii organicznej
 • 11.5. Właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Lekcja 12. Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole

 • 12.1. Budowa i nazewnictwo alkoholi i fenoli
 • 12.2. Właściwości chemiczne alkoholi
 • 12.3. Właściwości chemiczne fenoli
 • 12.4. Ciągi przemian pozwalających otrzymać alkohol lub fenol

Lekcja 13. Związki karbonylowe − aldehydy i ketony

 • 13.1. Podobieństwa i różnice w budowie cząsteczek aldehydów i ketonów
 • 13.2. Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów

Lekcja 14. Kwasy karboksylowe

 • 14.1. Budowa i nazewnictwo kwasów karboksylowych
 • 14.2. Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych
 • 14.3. Hydroksykwasy

Lekcja 15. Estry i tłuszcze

 • 15.1. Budowa i nazewnictwo estrów
 • 15.2. Właściwości chemiczne estrów
 • 15.3. Tłuszcze nasycone i nienasycone
 • 15.4. Mydła
 • 15.5. Ciągi przemian chemicznych wiążące ze sobą właściwości poznanych węglowodorów i ich pochodnych

Lekcja 16. Związki organiczne zawierające azot

 • 16.1. Właściwości chemiczne amoniaku i amin
 • 16.2. Właściwości chemiczne amidów
 • 16.3. Amfoteryczny charakter aminokwasów
 • 16.4. Kondensacja aminokwasów i peptydy
 • 16.5. Budowa białek
 • 16.6. Struktura drugorzędowa białek
 • 16.7. Wysalanie i denaturacja białek
 • 16.8. Reakcje charakterystyczne

Lekcja 17. Cukry

 • 17.1. Wzory łańcuchowe w projekcji Fischera
 • 17.2. Wzory taflowe
 • 17.3. Właściwości redukujące cukrów
 • 17.4. Właściwości glukozy i fruktozy
 • 17.5. Dwucukry
 • 17.6. Wielocukry
 • 17.7. Ciąg przemian pozwalających przekształcić cukry w inne związki organiczne

Lekcja 18. Chemia życia codziennego

 • 18.1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego
 • 18.2. Kosmetyki i środki czystości
 • 18.3. Leki i żywność
 • 18.4. Chemia gleby
 • 18.5. Opakowania i odpady
 • 18.6. Paliwa

Podobne wpisy

Matura z biologii 2017

Materiały Oficyny Multimedialnej TERAZ WIEDZA Artykuł jest próbą wyjaśnienia przyczyn zaskakująco niskiego wyniku średniego egzaminu maturalnego z biologii w 20016 r. i jednocześnie zaproponowania efektywnych…

Wywiad z Janem Prokopem

Wywiad z Janem Prokopem, nauczycielem biologii, współautorem jednych z najlepszych podręczników do tego przedmiotu, autorem wielu zeszytów ćwiczeń, a od kilku lat odpowiedzialnym za oprawę…

Komentarze