Egzamin maturalny od kuchni cz.I

Grafika wyróżniająca do wpisu Egzamin maturalny od kuchni cz.I

Przygotowujesz się intensywnie do matury. Opracowujesz zagadnienia, robisz piękne notatki, rozwiązujesz zadania. Wszystko świetnie.

Warto jednak poświęcić chwilę i przyjrzeć się bliżej egzaminowi maturalnemu od… kuchni. Tym artykułem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących matury od strony “technicznej”.

  • W części pierwszej przedstawimy informacje stricte techniczne, które zapewne są Ci w dużej mierze znane, ale dla porządku i pełnego obrazu egzaminu musimy o nich wspomnieć.
  • W części drugiej przedstawimy porady dotyczące rozwiązywania różnych typów zadań. W tym miejscu chciałabym już teraz zasygnalizować, że w kursie: Jak się uczyć dostępna będzie lekcja szczegółowo omawiająca sposób rozwiązywania zadań z doświadczeniem, eksperymentem, obserwacją, itp.
  • W części trzeciej, ostatniej, przedstawimy porady dotyczące pisania odpowiedzi, czyli jak pisać, żeby nie stracić cennych punktów.

Matura według nowej formuły

Od roku 2015 na egzaminie maturalnym możesz zdawać biologię jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną. Czas trwania egzaminu to 180 minut. Podczas egzaminu możesz korzystać z zestawu tablic wspólnego dla przedmiotów przyrodniczych oraz prostego kalkulatora. Wynik z egzaminu maturalnego z biologii nie wpływa na zdanie matury, ale jest niezwykle istotny podczas rekrutacji na studia, o czym zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę.

Arkusz maturalny

Arkusz maturalny składa się z ok. 25 zadań zamkniętych i otwartych. Przeważają zadania otwarte, w których musisz samodzielnie sformułować odpowiedź. Często są to zadania wielowątkowe, zawierające tekst źródłowy, elementy graficzne, wymagające umiejętności integrowania i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii. Zadania zamknięte to zadania testowe typu: jednokrotny lub wielokrotny wybór, prawda/fałsz, itp.

Kurs: 16 Mgnień Matury – zadania CKE oraz autorskie plus 500 pytań testowych, 21 godzin szczegółowej analizy rozwiązań na wideo. Sprawdź!

Zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym z biologii 

Celem egzaminu maturalnego z biologii jest sprawdzenie, w jakim stopniu opanowałeś wiedzę z biologii określoną w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pamiętaj, że zadania mogą̨ również nawiązywać do wymagań́ przypisanych do etapu III (gimnazjum).

Wymagania w podstawie programowej zostały podzielone na ogólne i szczegółowe. „Wymagania ogólne informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności.

W szczególności, zadania w arkuszu maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

  • wiedzy i jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,
  • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • umiejętności wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł,
  • umiejętności projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników,
  • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.”

Ocenianie odpowiedzi 

Każde zadanie ma określony schemat punktowania, na podstawie którego egzaminator ocenia twoje odpowiedzi w arkuszu maturalnym. W przypadku większości zadań zamkniętych możesz uzyskać 1 punkt za udzielnie poprawnej odpowiedzi. Jeśli zadanie jest rozbudowane, możesz uzyskać 2 punkty za pełną odpowiedź lub 1 punkt za częściową. Za zadania otwarte można uzyskać nawet do kilku punktów za poprawną odpowiedź. „Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego rozwiązania oraz schematu punktowania opracowanych przez zespół ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich. Rozwiązanie określa wymagany zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw procesów, zależności, grup organizmów, struktur itp.). Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie.”

Na podstawie: Informator maturalny CKE

Podobne wpisy

Komentarze