VII. Wykaz literatury

Poniżej prezentujemy aktualny wykaz literatury, z której korzystamy przygotowując kursy. 1.     Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff A., Roberts K.,  Podstawy …

5. Współpraca międzynarodowa (45 min.)

Charakteryzujemy ochronę przyrody w skali międzynarodowej. Rozpoczynamy od konferencji ONZ (tzw. szczytów Ziemi), następnie krótko charakteryzujemy ważne konwencje i inicjatywy: konwencję waszyngtońską (CITES), ramsarską, sieć…

4. Ochrona przyrody w Polsce (45 min.)

Charakteryzujemy ochronę przyrody w Polsce: podstawy prawne, ochronę indywidualną, gatunkową (ścisłą i częściową) oraz obszarową (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu). Przedstawiamy przykłady ochrony…

3. Koncepcje i formy ochrony przyrody (35 min.)

Krótko przedstawiamy nurty (tradycyjny i nowoczesny) ochrony przyrody oraz motywy. Analizujemy różne formy ochrony przyrody – kryteria: charakter ochrony, reżim, sposób i miejsce. Rozwijamy wątek…

2. Zagrożenia różnorodności biologicznej (78 min.)

Omawiamy zagrożenia bioróżnorodności wynikające z antropopresji (m.in. wpływ masowych polowań i połowów, wpływ rolnictwa, różnych gałęzi przemysłu oraz urbanizacji). Bardziej szczegółowo charakteryzujemy takie zagrożenia globalne…