Naukowe podstawy biologii

grafika wyróżniająca do kursu Naukowe podstawy biologii

Darmowy

Kategoria: Biologia ogólna
Includes lifetime access

Opis kursu

Kurs wprowadzający do nauki biologii.

Uwaga: Wszystkie wykłady tego kursu możesz teraz obejrzeć na naszej stronie demo!

Zobacz stronę demo

Kurs został podzielony na 10 lekcji. Łączny czas: 11 godzin i 3 minuty (plus 60 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy też 49 zadań maturalnych CKE (edycja – jesień 2018) oraz plany pracy: maksymalny i zoptymalizowany.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Autorem treści merytorycznych lekcji 9. jest Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Cechy życia

Wprowadzamy pojęcie życia, charakteryzujemy jego cechyhierarchiczny charakter i definiujemy dwa kluczowe terminy: życie i organizm.

Lekcja 2. Metody naukowe w biologii

Omawiamy naukowe sposoby myślenia: dedukcję indukcję. Wyjaśniamy, czym jest obserwacja naukowa ieksperyment. Przedstawiamy 5 głównych etapów każdego badania naukowego (na konkretnym przykładzie). Wskazujemy na rolę syntetycznych sposobów przedstawiania i interpretacji danych jakościowych i ilościowych w kontekście zadań maturalnych. Charakteryzujemy techniki mikroskopowania przy użyciu mikroskopów świetlnych (m.in. jasnego pola, ciemnego pola) oraz mikroskopów elektronowych (TEM i SEM). Wyjaśniamy m.in. takie pojęcia jak: powiększenie, rozdzielczość, preparat przyżyciowy. Podajemy cechy obrazu mikroskopowego. Pokazujemy jak prowadzić obserwacje mikroskopowe przy użyciu szkolnego mikroskopu świetlnego.

Lekcja 3. Pierwiastki i ich atomy

W sposób wybiórczy i uproszczony (!) przedstawiamy zależności między budową atomów a właściwościami pierwiastków. Dzielimy pierwiastki na makroelementy i mikroelementy. Charakteryzujemy rolę makro- i mikroelementów.

Lekcja 4. Wiązania chemiczne i cząsteczki

Wiązania chemiczne i cząsteczki. W sposób wybiórczy i uproszczony (!) przedstawiamy rolę elektronów walencyjnych w tworzeniu wiązań kowalencyjnych polarnychkowalencyjnych niepolarnych oraz jonowych. Na ich tle przedstawiamy słabe oddziaływania międzycząsteczkowe: wiązania wodorowesiły van der Waalsa i oddziaływania hydrofobowe, wskazując ogólnie ich rolę w organizmach.

Lekcja 5. Woda i inne substancje nieorganiczne

Przedstawiamy wodę – uniwersalny polarny rozpuszczalnik o bardzo dużym cieple właściwym, wykazujący kohezję i adhezję oraz występujący w różnych stanach skupienia. Przypominamy też skalę pH i wskaźniki pH w kontekście biologii.

Lekcja 6. Węglowodany

Wyjaśniamy, czym są węglowodany (sacharydy) i podajemy ich cechy charakterystyczne z podziałem na aldozy i ketozy. Omawiamy monosacharydy (trisacharydy, pentozy i heksozy), disacharydy i polisacharydy ważne z punktu widzenia biologicznego, m.in. glukozę, fruktozę, rybozę, galaktozę, sacharozę, maltozę oraz skrobię, celoluzę i chitynę. Pokazujemy tworzenie wiązania O-glikozydowego w kontekście kondensacji. Pokazujemy reakcje charakterystyczne dla węglowodanów (próba Tollensa, próba Trommera i reakcję z płynem Lugola).

Lekcja 7. Lipidy

Przypominamy, czym są lipidy i podajemy ich cechy charakterystyczne. Omawiamy wszystkie grupy lipidów ważne z punktu widzenia biologicznego (szczególnie triacyloglicerolefosfolipidysteroidy i karotenoidy). Pokazujemy tworzenie wiązania estrowego w czasie syntezy triacylogliceroli. Pokazujemy reakcje charakterystyczne dla lipidów.

Lekcja 8. Białka

Wyjaśniamy, czym są aminokwasy, peptydy białka oraz podajemy ich cechy charakterystyczne. Omawiamy budowę i zróżnicowanie aminokwasów ważnych z punktu widzenia biologicznego (znaczenie łańcucha bocznego!). Wyjaśniamy, dlaczego prawie wszystkie aminokwasy są enancjomerami. Pokazujemy tworzenie wiązania peptydowego w kontekście kondensacji. Charakteryzujemy cztery poziomy organizacji białek (na przykładzie kolagenumioglobiny i hemoglobiny) wyjaśniając, jakie wiązania i oddziaływania stabilizują określone struktury. Pokazujemy reakcje charakterystyczne dla peptydów i białek (reakcja ksantoproteinowa i reakcja biuretowa).

Lekcja 9. Systematyka

Precyzujemy, czym zajmuje się systematyka i taksonomia. Omawiamy zasady taksonomii, jednostki taksonomiczne (taksony), nazewnictwo naukowe, w tym binominalne nazwy gatunków. Wyjaśniamy różnice między taksonomią numeryczną (fenetyczną), genealogiczną i filogenetyczną. Pokazujemy, czym jest klad i jak funkcjonuje kladystyka.

Lekcja 10. Zaliczenie

Zawiera test zaliczeniowy (uwaga: w wersji DEMO dostępny jest wyłącznie opis testu).

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN


Kurs jest częścią pakietu: