REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TERAZWIEDZA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z serwisu dostępowego TERAZ WIEDZA dostępnego pod adresem https://terazwiedza.pl (zwanego dalej: Serwis) oraz zasady i warunki korzystania z sklepu (zakup subskrypcji).
 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Treść dokumentów jest dostępna na stronie Serwisu.
 1. Właścicielem Serwisu dostępowego terazwiedza.pl jest Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza s.c. – zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod adresem: Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza ul. Sobieskiego 292C/11 84-200 Wejherowo, adres do korespondencji: Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza ul. Sobieskiego 292C/11 84-200 Wejherowo, NIP: 5882425967, REGON 366736944; zwana dalej Usługodawcą. Kontakt ze Oficyną Multimedialną Teraz Wiedza możliwy jest poprzez:
 • formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej
 • adres e-mail – poczta e-mail: kontakt@terazwiedza.pl.
 1. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, która odwiedza lub korzysta z usług Serwisu.
 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu zakupu subskrypcji materiałów do nauki oraz realizacji procesu dydaktycznego (Usługa).
 1. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z wykupieniem subskrypcji płatnych materiałów do nauki online.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH POTRZEBNYCH DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SERWISU

Urządzenie (komputer stacjonarny, tablet, smatfon, telewizor) pozwalające na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, konto poczty internetowej oraz sprawne łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s.

III. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUGI ONLINE

 1. Zawarcie umowy

1.1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu Usługi (korzystanie z płatnych treści serwisu) jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

1.2. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Użytkownik deklaruje utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika tych danych osobom trzecim lub firmom oraz za działania dokonane z ich użyciem.

 1. Składanie zamówień

2.1.Zamówienia można składać przez całą dobę.

2.2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Klikając przycisk Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usługi w momencie potwierdzenia wpłaty, rezygnując z prawa do odstąpienie od umowy.

2.3. Każde zamówienie potwierdzane jest e-mailem przesłanym do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.

2.4. Ze względu na automatyczną realizację zamówień zmienianie lub anulowanie zamówienia po jego złożeniu i zaakceptowaniu nie jest możliwe.

2.5. Dostępne są następujące formy płatności:

 • przelew na konto bankowe: mBank nr rachunku: 48114020040000330276743456
 • poprzez płatność za pośrednictwem serwisu internetowego: PayU, PayPal.

2.6. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Użytkownika jest ceną wiążącą.

2.7. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Każdorazowo zmiana taka zostanie uzgodniona z Użytkownikiem.

2.8. Po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności Użytkownik otrzymuje niezwłocznie (na wskazane przez niego konto e-mail) potwierdzenie uiszczenia zapłaty, a więc dokonania zakupu zamówionego Produktu.

2.9. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni będą automatycznie anulowane.

2.10. Faktury VAT wystawiane są przez Właściciela Serwisu na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz innych danych do faktury. Składając zamówienie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

 1. Aktywacja subskrypcji

3.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą informacje o rozpoczęciu okresu subskrypcyjnego zakupionej Usługi.

3.2. Serwis TERAZ WIEDZA zobowiązuje się umożliwić rozpoczęcie korzystania z wykupionej Usługi nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do końca pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 14 w piątek, w dni wolne od pracy).

3.3. Okres trwania subskrypcji jest liczony dokładnie od momentu aktywacji i nie jest zaokrąglany do pełnej doby.

3.4 Subskrypcja obejmuje materiały opublikowane. Wszelkie materiały opublikowane po rozpoczęciu okresu trwania subskrypcji, a które wejdą w skład pakietu, są elementem gratisowym.

 1. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu prowadzenia konta, realizacji zamówień oraz przesyłania newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: terazwiedza.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Konto Użytkownika powstaje w trakcie procesu rejestracji i jest przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 1. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail link weryfikacyjny do aktywacji konta. Klikając w link, Użytkownik potwierdza chęć założenia konta i akceptację warunków Regulaminu.
 1. Aby zalogować się na swoje konto, Użytkownik musi podać poprawny login i hasło w formularzu logowania. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie e-mail z instrukcją zmiany dotychczasowego hasła.
 1. Użytkownik ma możliwość przypomnienia nazwy użytkownika.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą wysyłając e-mail na adres: kontakt@terazwiedza.pl.Usługodawca usuwa konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym koncie.
 1. Usługodawca może usunąć/dezaktywować konto Użytkownika w przypadku, gdy;

6.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

6.2. Użytkownik za pomocą konta dopuszcza się działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich;

6.3. Użytkownik rozpowszechnia materiały dydaktyczne w sposób wykraczający poza zakres użytkowania dozwolony przez licencję.

6.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw Użytkownika – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

V. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

 1. Serwis jest własnością Oficyny Multimedialnej Teraz Wiedza s.c., mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługodawca informuje Użytkownika o treści art. 38 p. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach świadczeń o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@terazwiedza.pl.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub w toku składania reklamacji.
 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały do nauki udostępniane w ramach subskrypcji oraz wszelka inna zawartość Serwisu należy do Usługodawcy, jego dostawców lub autorów i serwisów trzecich, jest więc chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści materiałów zawartych w kursach zgodnie z wykupioną licencją. Dokładne warunki licencji znajdują się w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy przesyłanych do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Produktu lub niemożność jego uruchomienia spowodowaną wadami lub nietypowymi rozwiązaniami technicznymi komputera lub innych elementów systemu Użytkownika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu i jest dostępny na stronach Serwisu. Na specjalne życzenie Użytkownika może zostać przesłany w postaci pliku na podany adres e-mail.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udostępnieniu treści nowego regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy o świadczeniu Usług i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu

Załącznik 1. Licencja dla Użytkownika indywidualnego

 1. Licencja dla Użytkownika Indywidualnego:
 • zezwala na nieograniczone korzystanie z zawartości: w przypadku pojedynczego Kursu przez okres 12 miesięcy, a w przypadku Pakietu Kursów Teraz Biologia na wybrany przy zakupie subskrypcji okres;
 • okres trwania subskrypcji nie jest zaokrąglany do pełnej doby;
 • w przypadku Pakietu kursów obejmuje wszystkie opublikowane materiały. Treści opublikowane w trakcie trwania subskrypcji są elementem gratisowym;
 • przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytku prywatnego.
 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest tylko po zalogowaniu się na konto Użytkownika w Serwisie. Nie ma możliwości dostępu do materiałów offline (poza materiałami do druku).
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania ani wprowadzania treści Usługi do obrotu, ani w całości, ani we fragmentach,
 • ingerowania w jej zawartość,
 • publikacji, dystrybucji, powielania (poza wydrukami na własne potrzeby),
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
 • odstępowania haseł dostępu do konta osobom lub firmom trzecim.
 1. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Usługodawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Usługi (Użytkownika) z tytułu łamania praw do Usługi.

Regulamin wchodzi w życie 24 kwietnia 2018 r.

Back to top