Regulamin Strony (Serwisu Internetowego)terazwiedza.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony, posiadająca aktywne konto na Stronie,
 4. Kursy online – kursy znajdujące się w ofercie na Stronie, a których twórcą jest zespół autorski Sprzedawcy,
 5. Operator Płatności – w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia:
  1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
  1. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://terazwiedza.pl/regulamin,
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://terazwiedza.pl,
 8. Sprzedawca – Oficyna Multimedialna Teraz Wiedza s.c. Ewa Lewińska, Dagmara Lewińska, ul. Sobieskiego 292c/11, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882425967, REGON: 366736944

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego kursu internetowego/ kursów internetowych, to:
  1. stały dostęp do internetu
  2. standardowy system operacyjny
  3. standardowa przeglądarka internetowa
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader)
  5. posiadanie aktywnego adresu email
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych dostępnych na Stronie. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie konta na Stronie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Stronie w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta na Stronie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail/nazwy użytkownika oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto na Stronie. Aby usunąć konto, należy wybrać z zakładki Konto opcję Usuń Konto. Następnie potwierdzić chęć usunięcia Konta wraz z wszystkimi danymi i zrozumienie, że jest to operacja nieodwracalna. Po kliknięciu w przycisk, konto zostanie permanentnie usunięte ze Strony.
 5. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy usługę polegającą na wysyłaniu newslettera. Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych poprzez Stronę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk znajdujący się w stopce każdej wiadomości (newslettera).
 6. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy usługę Forum. Aby móc korzystać z forum, należy mieć aktywne konto na Stronie. Użytkownik korzystający z Forum może pisać posty, komentować posty innych Użytkowników, tworzyć Grupy. Korzystając z Forum, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogólnie przyjętej netykiety, nie zamieszczanie treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. W przypadku złamania tych zasad Użytkownik otrzymuje w pierwszej kolejności upomnienie. Jeśli w dalszym ciągu nie będzie się stosował do zasad korzystania z Forum, jego konto zostanie zablokowane.
 7. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontak@terazwiedza.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres email), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowe dostępne na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu kursu internetowego/pakietu kursów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta na Stronie, w tym momencie może je założyć,
  4. wybrać formę płatności – dostępne są następujące formy płatności:
   • przelew na konto bankowe: mBank nr rachunku: 48114020040000330276743456
   • poprzez operatora płatnośi: PayU (przelew online, karta debetowa/kredytowa, blik, przelew pocztowy), PayPal.
  5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane kursy internetowe. 
 3. Jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności przez przelew bankowy bezpośrednio na konto Sprzedającego, to wszystkie dane do przelewu otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przypadku tej opcji płatności aktywacja dostępu następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego (dni robocze).
 4. Po skutecznym dokonaniu płatność, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Zamówienie nieopłacone w ciągu 14 dni będą anulowane.

§ 6

Wykonanie umowy

 1. Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu na okres jednego roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy. Kurs będzie dostępny/Kursy będą dostępne poprzez platformę kursową. Logowanie się na platformę z kursami następuje poprzez zalogowanie się na konto na Stronie. Następnie należy kliknąć w zakładkę Kursy/Moje kursy. Dostęp do kursu zostanie wyłączony po upływie jednego roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do kursu/kursów w trakcie trwania tego okresu, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terazwiedza.pl
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs internetowy wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą przez pocztę elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Uprawnienia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony Sklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://terazwiedza.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Użytkownicy, którzy posiadają konto na Stronie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 lipca 2020 r.
 5. Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna w postaci pliku .pdf tutaj.