acetylacja histonów

acetylacja histonów – modyfikacja potranslacyjna histonów, w której reszty lizyny na końcu N wystającym z rdzenia nukleosomu zostają acetylowane (przyłączane są do nich grupy –COCH3). Nieznaczne obniżenie odczynu histonów powoduje zmniejszenie ich powinowactwa do DNA. Skutkuje to rozluźnieniem chromatyny i zwiększeniem poziomu ekspresji genów.

Por. także proces odwrotny – deacetylacja.

Uwaga: nominalnie nie jest omawiana w szkole średniej, ale pojawiła się w zadaniu maturalnym (2018).