adenozynotrifosforan

adenozynotrifosforan (ATP) – nukleozyd trifosforanowy zawierający adeninę i uwalniający wolną energię w czasie hydrolizy wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych. Energia ta jest używana do napędzania endoergicznych reakcji komórkowych. Także donor grupy fosforanowej w fosforylacji białek. Często nazywany uniwersalnym akumulatorem i nośnikiem energii

ATP powstaje w głównie wyniku reakcji fosforylacji kwasu adenozynodifosforanowego (ADP).

Kurs: Metabolizm (4L)(3.2.)

Por. też fosforylacja substratowa, fosforylacja oksydacyjna i fosforylacja fotosyntetyczna.