adhezja

adhezja – zjawisko łączenia się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych). Wynika z oddziaływań między cząsteczkami stykających się substancji, np. przyciągania cząsteczek wody przez powierzchnie naładowane elektrycznie.

(łac. adhaesio– przyleganie)