amfifilowość

amfifilowość zjawisko polegające na jednoczesnej (niepełnej) rozpuszczalności danego związku w dwóch różnych rozpuszczalnikach. W organizmach związki amfifilowe są zwykle długimi cząsteczkami, które na jednym końcu posiadają grupy rozpuszczalne w jednym rozpuszczalniku (hydrofilowe – “lubiące wodę”), a na drugim grupy rozpuszczalne w drugim rozpuszczalniku (hydrofobowe – “nie lubiące wody”). Powoduje to, że na granicy faz (w punkcie styku tych dwóch rozpuszczalników lub na powierzchni jednego z nich) cząsteczki takie samorzutnie tworzą monowarstwy, a w obrębie objętości jednego z rozpuszczalników tworzą kuliste agregaty – micele.

Przykładem związków amfifilowych są fosfolipidy (ściślej glicerofosfolipidy) tworzące zrąb błon biologicznych komórek eubakterii i eukariontów.