amoniak

amoniak – silnie toksyczna cząsteczka (NH3) produkowana w wyniku wiązania azotu cząsteczkowego (diazotrofia) lub jako szkodliwy produkt końcowy w trakcie metabolizmu białek i kwasów nukleinowych. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. W roztworach wodnych amoniak hydrolizuje według równania:

NH3 + H2O → NH4+ + OH

Por. także deaminacja, zwierzęta amonioteliczne