biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) – wskaźnik czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków. Określa jaka ilość tlenu jest potrzebna do utlenienia związków organicznych przez bakterie tlenowe w badanej próbce (mg/dm³, g/m³). Pomiaru zużycia tlenu w próbce dokonuje się w ciągu 5, 7 lub 20 dni (stąd odpowiednio: BZT5, BZT7 lub BZT20). Zależność jest prosta – im wyższa wartość BZTn tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych do rozłożenia). Z przyczyn praktycznych (czas badania) częściej stosowane jest BZT5 lub BZT7.