bioremediacja

bioremediacja – technologia usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód powierzchniowych za pomocą żywych mikroorganizmów. Organizmy te rozkładają szkodliwe substancje lub przekształcają w formy mniej szkodliwe. Bioremediację wprowadza się na terenach wycieków ropy naftowej (najczęściej), skażonych metalami ciężkimi, obszarach hutniczych, wysypiskach śmieci oraz w oczyszczalniach ścieków.

Bioremediacją jest także fitoremediacja.

Krótko: zastosowanie organizmów do detoksykacji i restaurowania zdegradowanych i zanieczyszczonych ekosystemów.