dywergencja

Dwa znaczenia:

1. – proces rozszczepiania linii ewolucyjnej, w którym potomkowie wspólnego przodka ewoluują w różnych kierunkach, zajmując odmienne nisze ekologiczne i wytwarzając odmienne przystosowania. Można więc powiedzieć, że jest to ewolucja rozbieżna (dywergentna), w której dochodzi do rozszczepienia cech, co prowadzi do kształtowania się narządów/struktur homologicznych. Dywergencja towarzyszy takim procesom jak specjacja radiacja adaptacyjna.

Krótko: ewolucja rozbieżna, czyli przystosowanie do różnego trybu życia u potomków wspólnego przodka.

2. –  przekazywanie impulsu nerwowego z jednej komórki nerwowej na kilka lub wiele komórek następnych, do których docierają odgałęzienia końcowe aksonu komórki wysyłającej pobudzenie.

Krótko: rozbieżność przepływu informacji nerwowej.

(łac. divergere – odchodzić)

Por. także konwergencja, homologia

Kurs: Ewolucjonizm (2.6.)

Dla nauczycieli: formalnie dywergencja i ewolucja rozbieżna są pojęciami bliskoznacznymi. W szkole średniej można traktować je jak synonimy.