fosforylacja

fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego. Szczególnym przypadkiem fosforylacji jest synteza ATP z ADP. Wyróżnia się:

  1. fosforylację substratową,
  2. fosforylację kosztem gradientu jonowego (fosforylację oksydacyjną i fosforylację fotosyntetyczną).

Uwaga: drugi typ fosforylacji określany jest jako chemiosmoza. Jest to pewne uproszczenie, ale naszym zdaniem dopuszczalne.