fotosynteza

fotosynteza – proces anaboliczny przekształcenia energii świetlnej w energię chemiczną, która jest magazynowana w węglowodanach lub innych związkach organicznych. Zachodzi u roślin, autotroficznych protistów i niektórych prokariontów. Wyróżnia się fotosyntezę beztlenową (anoksygeniczną) i tlenową (oksygeniczną z wodą jako donorem wodoru). Beztlenowa zachodzi wyłącznie u niektórych prokariontów (bakterii zielonych i purpurowych).

Prostszy zapis – proces wytwarzania związków organicznych z prostych  związków nieorganicznych, zachodzący z udziałem energii świetlnej.