Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podlega Ministrowi Środowiska.

Uwaga: dotyczy regulacji prawnych w Polsce.

Dla zainteresowanych: organ został powołany na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonuje zadania określone w tej ustawie. Jest także organem w zakresie ochrony przyrody i organem w zakresie ochrony środowiska.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.2.)