glukoneogeneza

glukoneogeneza – zachodzący w cytozolu enzymatyczny proces przekształcania niecukrowcowych prekursorów, np. aminokwasów, glicerolu czy mleczanu w glukozę. U zwierząt resynteza glukozy następuje głównie w hepatocytach, a zasadniczym punktem wejścia substratów do tego szlaku jest pirogronian.

Uwaga: glukoneogeneza nie jest “odwróceniem” glikolizy.

Ważne: Zwierzęta nie są w stanie bezpośrednio przekształcać kwasów tłuszczowych w glukozę. Podstawowy powód: reakcja pomostowa jest nieodwracalna, zatem produkt beta-oksydacji – acetylo-CoA – nie może być źródłem pirogronianu. Rośliny mają dodatkowe dwa enzymy pozwalające na przekształcenie dwuwęglowych reszt acetylo-CoA w szczawiooctan (ten związek można wykorzystać w glukoneogenezie). Przemiany te nazwano cyklem glioksalowym (nie musisz znać nawet jego nazwy!).

Kurs: Metabolizm (9.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (9.3.) (4-letnie liceum)