izotopy

izotopyodmienne postacie atomów jednego pierwiastka chemicznego. Różnią się liczbą neutronów w jądrze atomowym, a więc także liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka na ogół mają zbliżone własności fizyczne i chemiczne.
Izotopy można podzielić na stabilne (trwałe – nieulegające samorzutnej przemianie w izotopy tego samego lub innych pierwiastków) i niestabilne (nazywane też promieniotwórczymi – ulegające samorzutnej przemianie w inne izotopy, zazwyczaj innego pierwiastka).
Ważne: z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze!

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (4-letnie liceum)

Krótko: izotop to jedna z form atomowych pierwiastka, różniąca się liczbą neutronów, co powoduje różnice w masie atomowej.