jądro komórkowe

jądro komórkowe – otoczone podwójną błoną organellum występujące w niemal wszystkich komórkach eukariotycznych. Wyjątkiem są komórki bezjądrzaste, które wtórnie utraciły jądro w trakcie różnicowania, np. dojrzałe erytrocyty niektórych ssaków (w tym człowieka) i człony rurek sitowych roślin okrytozalążkowych. Jądro komórkowe zawiera większość materiału genetycznego komórki, zorganizowanego w postaci chromatyny. Najczęściej komórki są jednojądrowe, ale nie jest to reguła.

Funkcje jądra komórkowego: przechowywanie i powielanie informacji genetycznej oraz kontrolowanie czynności życiowych komórki.

Uwaga: jądro komórkowe jest tak duże, że zwykle można je łatwo obserwować nawet na preparatach niebarwionych przy użyciu prostego mikroskopu optycznego.

(łac. nucleus)

Kurs: Cytologia (5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.) (4-letnie liceum)