konwencja bońska

konwencja bońska – konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt jest umową międzynarodową sporządzoną 23 czerwca 1979 roku w Bonn. Celem jest ochrona dzikich zwierząt, które migrując przekraczają jedną lub więcej granic jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych. Polska jest stroną konwencji od 1 maja 1996, członkiem Komitetu Stałego Konwencji oraz stroną porozumień dotyczących ochrony nietoperzy (EUROBATS) i małych waleni (ASCOBANS).

(ang. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, w skrócie CMS)

Uwaga: w podręcznikach szkolnych nie jest omawiana.