Konwencja o różnorodności biologicznej

Konwencja o różnorodności biologicznej – umowa międzynarodowa sporządzona 5 czerwca 1992 roku na tzw. Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Określiła ogólnoświatowe zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Konwencję uzupełnia Protokół o bezpieczeństwie biologicznym podpisany 29 stycznia 2000 w Montrealu. Polska ratyfikowała Konwencję 19 grudnia 1996 r.

(ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.2.)