Konwencja Ramsarska

Konwencja Ramsarska – popularna nazwa międzynarodowego układu dotyczącego ochrony przyrody: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Układ podpisano w miejscowości Ramsar (w Iranie) . Konwencja wyznacza ramy współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony obszarów wodno-błotnych (zachowanie w niezmienionym stanie obszarów bagiennych oraz różnorodności zamieszkujących je na stałe lub okresowo gatunków ptaków). 

Konwencję Ramsarską podpisały 154 kraje. Polska ratyfikowała jej postanowienia już w 1978 roku. W naszym kraju na listę Konwencji wpisano 16 obszarów wodno-błotnych o łącznej powierzchni ponad 152 tys. ha (stan na koniec 2017 r.).  W lipcu 2012 r. w Bukareszcie odbyła się 11 Konferencja sygnatariuszy Konferencji Ramsarskiej pod hasłem „Wetlands: home and destination” (w wolnym tłumaczeniu: Obszary wodno-błotne: siedlisko i miejsce wędrówek).

(ang. Ramsar Convention on Wetlands)

Ciekawe: Dzień podpisania Konwencji (drugiego lutego) obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Mokradeł.

Uwaga: strona internetowa Konwencji Ramsarskiej kliknij tutaj. Szukasz obszaru objętego Konwencją Ramsarską w dowolnym państwie, kliknij tutaj

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)