korytarz ekologiczny

korytarz ekologiczny – pas terenu zajętego przez dziką roślinność, zadarniony pas wzdłuż drogi lub cieku wodnego, a także nieuprawiane obrzeża pola.

Korytarze ekologiczne łącząc się tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt i będącą swoistym szlakiem migracyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.4.)