krajobraz kulturowy

krajobraz kulturowy – typ krajobrazu ukształtowany w wyniku działalności człowieka. Zawiera wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Można go też rozumieć jako antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych. Razem tworzą one specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista fizjonomia.

Ze względu na intensywną działalność człowieka ekosystemy krajobrazów kulturowych mają ograniczoną zdolność samoregulacji i wymagają ochrony.