krajobraz naturalny

krajobraz naturalny – typ krajobrazu tworzony przez skały macierzyste, wodę, powietrze, florę i faunę. Występuje na obszarach, gdzie zaznacza się już działalność człowieka (tereny rolne, leśne czy też zbiorniki wodne), ale nie powoduje ona naruszenia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów. W takim krajobrazie zasadniczo nie ma elementów przestrzennych wprowadzonych przez człowieka, np. zabudowań, dróg, mostów, torów kolejowych czy słupów energetycznych.

por. także – krajobraz pierwotny