mapa genetyczna

mapa genetyczna – określa odległości pomiędzy charakterystycznymi sekwencjami DNA, które nazwano markerami. Markerami mogą być geny występujące w minimum dwóch formach allelicznych (markery fenotypowe), sekwencje restrykcyjne cechujące się polimorfizmem, sekwencje VNTR i inne odcinki DNA, których obecność i układ można wykryć na podstawie analizy częstości crossing over.

Mapy genetyczne powstają na podstawie analizy sprzężeń genetycznych markerów w chromosomach. Jednostką w tych mapach jest % rekombinacji wyrażany w centymorganach (cM) lub rzadziej w jednostkach mapowych (j.m.).

Uwaga: mapy genetyczne, w których markerami są geny nazywane są mapami genowymi.

Kurs: Genetyka (9.7.) (tworzenie mapy genowej) 

Kurs: Biotechnologia (3.4.) (rola w mapowaniu genomów)