mikroRNA

mikroRNA (miRNA) – jednoniciowa, niekodująca cząsteczka RNA o długości ok. 22 nukleotydów, regulująca ekspresję innych genów. microRNA jest kodowany przez genom komórki, jak normalne geny. Pierwotnym transkryptem jest cząsteczka RNA w kształcie spinki do włosów (shRNA, od ang. short hairpin RNA), która ulega obróbce polegającej na wycięciu z niej miRNA. mikroRNA łączy się następnie z białkami tworząc kompleks rybonukleoproteinowy swoiście blokujący translację określonego mRNA (za specyficzność odpowiada właśnie miRNA). Skutek w komórce: obniżenie ekspresji genu podczas rozwoju. Szacuje się, w taki sposób regulowana jest ekspresja 30% ludzkich genów. 

Uwaga: miRNA iest mediatorem mechanizmu interferencji z translacją mRNA (RNAi).

Dla zainteresowanych!

Por. także siRNA

Kurs: Biotechnologia (5.5.)