neutron

neutron – subatomowa cząstka niemająca ła­dunku elektrycznego (jest elektrycznie obo­jętna) o masie około 1,7 · 10-27 grama. Wystę­puje w jądrze atomowym.