niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

niedokrwistość sierpowatokrwinkowa – genetyczna choroba czło­wieka powodowana przez allel recesywny. Po­wstaje w wyniku substytucji pojedynczego aminokwasu w globinie, która jest częścią he­moglobiny. Charakteryzuje się deformacją czerwonych krwinek (z dwuwklęsłego krążka w sierpowaty), które prowadzą do wielu niekorzystnych obja­wów.