obszar ochrony ścisłej

obszar ochrony ścisłej – obszar ściśle chroniony na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Obowiązuje w nim całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych.

Ważne: istniejące dawniej w parkach narodowych rezerwaty ścisłe są obecnie obszarami ochrony ścisłej.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.2.)