ochrona przyrody

ochrona przyrody – wszystkie działania zmierzające do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazów. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

W Polsce obowiązek ochrony przyrody reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku: O ochronie przyrody.

Ustawa określa:

  • cele oraz sposoby ich realizacji
  • formy ochrony przyrody
  • sposoby ochrony elementów krajobrazu

W skład Ustawy wchodzi także załącznik, w którym wymieniono parki narodowe w Polsce.

Wykazy gatunków chronionych określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia publikowanego w Dzienniku Ustaw (dodatkowe gatunki mogą być objęte ochroną w danym województwie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska).

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.2.)