ochrona ścisła

ochrona ścisła – w ochronie obszarowej sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nieingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. W ochronie gatunkowej roślin, grzybów lub zwierząt status ochronny, w którym zabronione jest pozyskiwanie, przemieszczanie, niszczenie lub zabijanie określonych zwierząt, roślin i grzybów.

W ustawie o ochronie przyrody: całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju.

Uwaga: zezwolenia na ewentualne odstępstwa od zakazów może udzielić wyłącznie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.2.)