ochrona środowiska

ochrona środowiska – wszystkie działania zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym oraz zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

W Polsce obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z 27 kwietnia 2001 roku: Prawo ochrony środowiska.

Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Definiowana także jako dziedzina nauki, która łączy ekologię, biologię ewolucyjną, fizjologię, biologię molekularną i genetykę w celu zachowania różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach.