osmoreceptor

osmoreceptor – narząd zmysłu zwierząt rozpoznający zmiany wartości ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych (biorący udział w osmoregulacji). U człowieka i innych kręgowców wyróżnić można osmoreceptory ośrodkowe, zlokalizowane głównie na terenie podwzgórza, oraz osmoreceptory obwodowe, mi.in. w ścianach naczyń układu krwionośnego.