park narodowy

park narodowy – w Polsce obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Parki mają własną administrację niezależną od samorządowej i własne plany ochrony przyrody.

Park narodowy ma trzy strefy o zróżnicowanym poziomie ochrony: ochrony ścisłej, ochrony częściowej i ochrony krajobrazu. Dodatkowo wokół każdego parku wyznacza się otulinę.

Podstawą do utworzenia parku narodowego jest rozporządzenie Rady Ministrów.

Aktualnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 317 386 ha, co stanowi ok. 1 % powierzchni kraju. Najmniejszy jest Ojcowski Park Narodowy – 2146 ha, zaś największy Biebrzański Park Narodowy – 59 223 ha.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.4.)