PhyloCode

PhyloCode – ogólnie system klasyfikacji organizmów opar­ty na powiązaniach ewolucyjnych. Zakłada na­dawanie nazw jedynie grupom, które zawie­rają wspólnego przodka i wszystkich jego po­tomków.

Określenie Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Filogenetycznej (ang. International Code of Phylogenetic Nomenclature).

Uwaga: dla olimpijczyków. W naszych kursach nie omawiamy tego pojęcia.