pomnik przyrody

pomnik przyrody – pojedynczy twór przyrody żywej i nieożywionej lub jego skupisko o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczający się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi go wśród innych tworów.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. 

Ustanowienie pomnika przyrody oraz następuje w drodze uchwały rady gminy.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.3.)