przepływ masowy pod ciśnieniem

przepływ masowy pod ciśnieniem – bierny transport produktów fotosyntezy w rurkach sitowych (ogólnej – w łyku) spowodowany gradientem ciśnienia turgorowego pomiędzy miejscem załadunku i rozładunku łyka.