pył zawieszony

pył zawieszony – drobne cząstki swobodnie unoszące się w powietrzu. Mogą być pochodzenia naturalnego lub stanowić produkt działalności człowieka. Do pierwszej grupy należą: pył mineralny, popioły wulkaniczne itp. Do drugiej – drobiny sadzy powstające w procesie spalania węgla lub innych paliw, czy też cząstki pyłu wtórnego, powstające w wyniku przekształceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, np. tlenków siarki i azotu.

Znacząca redukcja poziomu pyłów zawieszonych jest jednym z głownych celów Unii Europejskiej sformułowanych w Dyrektywie CAFE.

(ang. Particulate Matter, PM)

W analizach jakości powietrza wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pyłu zawieszonego: PM10 i PM2,5.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)