regionalny dyrektor ochrony środowiska

regionalny dyrektor ochrony środowiska – organ administracji realizujący zadania dotyczące polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, kontroli procesu inwestycyjnego oraz przekazywania informacji o środowisku na obszarze województwa. W ramach swoich kompetencji wydaje także akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń. Regionalnych dyrektorów ochrony środowiska powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody (jest on zastępcą regionalnego dyrektora ochrony środowiska).