regulator

regulator – w biologii zwierzę, które używa mechanizmów kontroli homeostazy do jej utrzymania w obliczu zmiany warunków zewnętrznych.  Typowym przykładem są zwierzęta osmoregulujące oraz stałocieplne.

Por. też gen regulator