restytucja gatunku

restytucja gatunku – przywrócenie do jego naturalnego środowiska istnienia gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem. W przypadku zwierząt po zwiększeniu liczby osobników (najczęściej w hodowli rezerwatowej) wypuszcza się je na wolność (reintrodukcja). Przykładem może być restytucja bobra europejskiego, żubra europejskiego, sokoła wędrownego i konia Przewalskiego.

(łac. restitutio– przywrócenie)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)

Por. także reintrodukcja