rezerwat

rezerwat – w Polsce obejmuje obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystem(y), ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.

Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.4.)