rybosom

rybosom – kompleks zbudowany z cząsteczek rRNA i białek, który jest miejscem syntezy białek (translacji). Funkcję katalityczną pełni przede wszystkim rRNA. Pojedynczy rybosom składa się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej. U prokariontów występują tylko rybosomy 70S (podjednostki: 50S + 30S). W komórkach eukariotycznych występują rybosomy o różnej wielkości. Najwięcej jest rybosomów 80S (podjednostki: 60S + 40S)(część związana jest z błonami retikulum, część występuje jako wolne w cytozolu). Rybosomów 70S* (50S + 30S) jest mniej (występują w mitochondriach i plastydach). U eukariontów każda podjednostka rybosomów cytoplazmatycznych powstaje w jąderku, natomiast kompletne rybosomy – w cytoplazmie**.

Uwaga: kompletny rybosom ma “grzybkopodobny” kształt, ale lepiej mówić o kulistej, nieobłonionej ziarnistości.

Kurs: Cytologia (8.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.3.) (4-letnie liceum)

* w rzeczywistości mają różną wielkość i stałą sedymentacji, ale to już wykracza poza zakres szkoły średniej.

** podjednostki małych rybosomów (występujących w mitochondriach i plastydach) składane są z rozfałdowanych białek importowanych z cytoplazmy oraz białek “własnych”, a także rRNA wewnątrz tych organelli. To jeszcze bardziej wykracza poza zakres szkoły średniej

por. także – polirybosom