sekwencjonowanie białka

sekwencjonowanie białka – ustalenie sekwencji aminokwasów w łańcuchu peptydowym białka.

Pierwszą metodą sekwencjonowania białek była degradacja Edmana. Polega ona na wykorzystaniu specyficzności izotiocyjanku fenylu do wolnej grupy aminowej łańcucha peptydowego. W niskim pH produkt tej reakcji rozpada się na pochodną N-terminalnego aminokwasu i polipeptyd pozbawiony końcowego aminokwasu. Reakcja ta przeprowadzana jest cyklicznie, przy czym po każdym “cyklu” ustala się jaka jest pochodna N-terminalnego aminokwasu (określa się jaki to aminokwas). W praktyce, w ten sposób sekwencjonuje się tylko peptydy o długości do 10 aminokwasów. Trzeba więc wcześniej strawić badane białko endopeptydazą.

Metoda Edmana jest żmudna, pracochłonna i wymaga dużych ilości oczyszczonego białka, jest więc zastępowana inną metodą wykorzystującą spektrometrię mas. 

Uwaga: zagadnienie to nie jest omawiane w szkole średniej!