siła protonomotoryczna

siła protonomotoryczna – energia potencjalna zmagazynowana w formie gradientu elektrochemicznego, generowana poprzez pompowa­nie jonów wodorowych w poprzek błony bio­logicznej w trakcie chemiosmozy.