stanowisko dokumentacyjne

stanowisko dokumentacyjne – niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsce występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych.

Ochroną na stanowisku dokumentacyjnym objęta jest także cała występująca na jego obszarze fauna i flora.

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.3.)