struktura czwartorzędowa

struktura czwartorzędowa – określony kształt złożonego białka zdefiniowany przez charak­terystyczne trójwymiarowe ułożenie jego podjednostek składowych – polipeptydów mających strukturę trzeciorzędową. Jedynie część białek tworzy strukturę czwartorzędową. Zniszczenie struktury czwartorzędowej pozbawia białka aktywności biologicznej.

Przykładami białek składających się z kilku podjednostek są: hemoglobina, polimeraza DNA, kanały jonowe, wirus mozaiki tytoniowej i dehydrogenaza alkoholowa.

Uwaga: zasadniczo powstaje bez udziału wiązań kowalencyjnych, ale źródła są niejednoznaczne. Problem pojawił się na maturze w maju 2018 r. (tzw. sprawa kolagenu).