sumowanie czasowe

sumowanie czasowe – zjawisko występujące w po­łączeniach nerwowych, w którym potencjał błonowy komórki postsynaptycznej w synap­sie chemicznej jest determinowany przez kompleksowy efekt EPSP lub IPSP wytworzo­nych w trakcie szybkich powtórzeń