światło widzialne

światło widzialne – część widma elektromagne­tycznego, która może być rozpoznawana jako różne kolory przez oko ludzkie, zawierająca się w długości fali od 380 do 750 nm.